Gordon Mitchell

(43) Smoke Screen

  • Oil on canvas
  • 16 x 10 ins

£2,450